Reservation

Check in date:  
Check out date:  
Room type:  
Number of
room(s):
  A value is required.Invalid format.
Name:   check
Email:   checkcheck
Comments:  
Security code:  
Check code.Check!
   
 

Conference & Banquet

Grand Ballroom
ห้องราชพฤกษ์ สามารถรองรับได้ประมาณ 800 คน ทั้งงานประชุมสัมนา และงานจัดเลี้ยง
Chamai room, Kapang room
ห้องสร้อยสุวรรณา, ห้องบานบุรี สามารถรองรับได้ประมาณ 120 คน ทั้งงานประชุมสัมนา และงานจัดเลี้ยง
Nonghong room, Napol room
ห้องสุพรรณิการ์, ห้องจามจุรี ห้องบานบุรี สามารถรองรับได้ประมาณ 100 คน ทั้งงานประชุมสัมนา และงานจัดเลี้ยง
โรงแรมมีห้องประชุมจัดเลี้ยงให้บริการถึง 5 ห้องในขนาดความจุหลากหลายตั้งแต่ 50 – 800 ท่าน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการประชุมสัมมนารวมถึง งานจัดเลี้ยงต่างๆเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น งานแต่งงาน , งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ, นิทรรศการ เป็นต้น พร้อมพนักงานที่ชำนาญการอย่างมืออาชีพในการบริการ เพื่อให้งานของท่านสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์


ห้องประชุม

ชื่อห้องประชุม
ความจุ (คน)
ขนาดห้อง
พื้นที่
คลาสรูม
เธียร์เตอร์
ยูเชฟ
จัดเลี้ยง
โต๊ะกลม
ราคา
ห้องประชุม
ห้องราชพฤกษ์
775
400
800
-
600
HD 25,000
FD 40,000
ห้องสร้อยสุวรรณา
140
100
200
80
120
HD 5,000
FD 10,000
ห้องบานบุรี
140
100
200
80
120
HD 5,000
FD 10,000
ห้องสุพรรณิการ์
122
80
150
60
80
HD 4,000
FD 8,000
ห้องจามจุรี
122
80
100
60
80
HD 4,000
FD 8,000

Rooms Reservation Conference & Banquet Pub & Restaurant Facilities Tourist Map & Transportions
 
Grand Southern Hotel Home Rooms Conference & Banquet Pub & Restaurant Facilities Promotions Contact us